SİGORTA BORSAM

Sağlık  Sigortası

saglik-sigorta-1

Sağlık branşında, bireysel ve grup poliçeleri olmak üzere “Özel Sağlık Sigortası” ve “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hizmetleri vermekteyiz. 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, anlaşmalı özel sağlık kurumlarından alacağınız hizmetler için SGK’nın karşılamadığı fark ücretini özel ve genel şartlarda belirtildiği şekilde karşılar. 55 yaşın altındaki SGK’sı aktif olan ve T.C.’de ikamet eden herkes bu üründen yararlanabilir.

Seçebileceğiniz 3 farklı plan mevcuttur:

 1. Yatarak Tedavi
 2. Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi
 3. Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi + Doğum Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedavileriniz, aşağıda belirtilen teminatlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanır.

 • Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz
 • Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri
 • Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri

Ayakta Tedavi Teminatı

İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.

 • Doktor muayenesi
 • Röntgen/görüntüleme
 • Laboratuvar/tahlil
 • İleri tanı yöntemleri

Ayakta tedavi teminatları sigorta şirketine göre farklılık göstermekte olup 8 ila 10 vaka ile sınırlıdır. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir.

Doğum Teminatı

Hamilelik ve doğum ile ilgili sağlık masraflarınız yatarak + ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alabilirsiniz. Doğum Teminatı belirli anlaşmalı kurumlarda geçelidir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel sağlık sigortası, sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerini karşılamak üzere hazırlanmış kişiye özel bir poliçedir.

Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir.

Özel sağlık sigortalarında yaygın olarak bilinen 18-65 yaş sınırı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Pek çok şirket yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere ayrı sağlık sigortası düzenlemeye başlamıştırlar. Üst sınır da 56 ila 65 arasında değişkenlik göstermektedir.

Özel Sağlık Sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olmak üzere iki ayrı ana teminat vardır.

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta tedavi, doktor, ilaç, röntgen ve tahlil gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen ayakta yapılan harcamaları karşılar.

 • Doktor Muayene: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik veya özel muayenehanelerde doktor tarafından yapılan muayeneye ait giderleri karşılar.
 • Fizik Tedavi: Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderleri karşılar.
 • İlaç: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri karşılar. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderlerini karşılamaz.
 • Tanı Birimleri: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji ve nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderleri karşılar.
 • Tahlil-Röntgen: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderlerini karşılar.
 • MR-Sintigrafi-Tomografi: Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderlerini karşılar.
 • Görüntüleme Hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve  tetkiki için istediği röntgene ilişkin giderleri, tomografi, MR, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sintigrafi, odyografi gibi benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
 • Laboratuvar Hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
 • Rutin Kontrol ve Diyagnostik: Sigortalının rutin kontrolleri, şikayeti olmaksızın yapılan doktor muayeneleri, aşılar ve ön tetkikleri, alerji tanı, göz muayeneleri, menopoz ve osteoporoz tanısı dahil, hekim tarafından istenen Check-up amaçlı tetkikler ve doğum teminatı kapsamındaki kontrol amaçlı harcamaları azalan bakiye şeklinde poliçe limitleri dahilinde karşılar.Yatarak tedavi, hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve anjiyografi gibi harcamaları, hem de alçı, kemoterapi ve radyoterapi gibi yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını karşılar. 24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları da kapsamaktadır.Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatılı tedavilerde hastane, yatak, yemek, refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.
 • Sigortalının, yatarak tedavi teminatlarından yararlanması için, hastaneye yatış ve tedavi gerektiren durumunun sigorta başlangıcından sonra teşhis edilmesi gerekmektedir. Teminatlar sigorta şirketlerinin sunduğu özel şartlara ve sigortalının genel sağlık durumuna göre sigorta poliçesinde ve sözleşmede belirtilen şekilde ve oranlarda karşılanır.

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Ameliyat: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.
 • Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesinde alınan tedavi için ödenecek giderleri karşılar.
 • Hastane Tedavi Giderleri: Ameliyatsız yatışlarda veya sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden yapılan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderleri karşılar.
 • İlaç: Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderlerini karşılar.
 • Tanı: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimi giderlerini karşılar.
 • Refakatçi: Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.
 • Oda ve Yemek: Hastanede yatılan her gün için oda ve yemek giderlerini karşılar.
 • Kara Ambulansı
 • Hava Ambulansı
 • Doğum: Bu teminat poliçenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirli bir süre sonra gerçekleşen doğumlar için geçerlidir. Bu süre, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Sigortalının doğum sonrasında, sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi süresince bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi, aşı ve ilaç giderleri, teminat tablosunda belirtilen doğum giderlerini karşılar.
 • Küçük Müdahale
 • Doktor Takibi: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takibe ait giderleri karşılar.

Diğer Teminatlar

 • Radyoterapi
 • Suni Uzuv: Tedavinin suni uzuv gerektirmesi hâlinde bununla ilgili giderleri karşılar.
 • Kemoterapi
 • Anjiyografi
 • Tıbbi Danışmanlık
 • Diyaliz
 • Rehabilitasyon
 • Evde Bakım: Tedavinin evde yapılması gerektiği hâllerde oluşan giderleri karşılar.
 • Kazaen Diş Tedavisi: Trafik kazası sonucunda meydana gelen diş rahatsızlıkları için yapılan tedavi giderleri karşılar.
 • Yurt Dışı: Gerekli olduğu takdirde yurt dışında alınması gereken tedaviler için yapılan giderleri karşılar.